Stockholms stads årsredovisning 2015

Ett Stockholm för alla

Stockholm är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och arbeta. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk natur, ett brett kulturliv och en kreativitet som gör att staden växer. En jämlik stad som värnar om sina invånare växer sig stark.

Under 2015 antog kommunfullmäktige en ny vision för Stockholm, Vision 2040. Visionen är Stockholms stads målbild för en socialt, ekonomiskt, ekologiskt och demokratiskt hållbar utveckling under de närmaste decennierna. Visionen kommer att vara grunden i vårt fortsatta arbete med att utveckla ett Stockholm för alla.

Stockholm har en i grunden god ekonomi och sunda finanser. Det ska vi värna. Trots en dämpad global utveckling har Sveriges och Stockholms ekonomi utvecklats positivt det senaste året. Bland annat har bruttoregionprodukten i Stockholms län ökad med nästan 50 procent sedan millennieskiftet. Motsvarande utveckling i riket ligger på cirka 31 procent. Stockholms ekonomi står stark.

Arbetsmarknaden i Stockholm utvecklas bra. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka. Andelen sysselsatta i åldern 15 till 74 år är betydligt högre i Stockholm än i resten av landet och även i jämförelse med övriga storstadsregioner. Sysselsättningsgraden har varit relativt konstant de senaste åren. Flera insatser har gjorts under året för att stärka människor som står utanför arbetsmarknaden. Bland annat en fortsatt satsning på kommunala visstidsanställningar, utökat antal feriejobb, stöd och coachning via Jobbtorgen och en satsning på unga som varken arbetar eller studerar.

Det lokala näringslivsarbetet i staden har utvecklats, bland annat genom inrättande av näringslivsråd i stadsdelarna och utökat samarbete med företagsföreningar och Stockholm Business Region AB. Andelen företagsamma i Stockholms stads befolkning är högre än länsgenomsnittet och mer än dubbelt så högt som riksgenomsnittet. Det känns mycket positivt att antalet nystartade företag ökade med 12 procent jämfört med 2014.

Under 2015 ökade Sveriges befolkning med 103 662 personer. Det är den hittills högsta uppmätta ökningen mellan två år. Stockholms stads befolkning ökade med 11 527 personer. Befolkningsökningen förklaras främst av fortsatt höga födelsetal. Vid årsskiftet uppgick stadens befolkning till 923 516 invånare.

Stockholm är och ska fortsätta vara en attraktiv stad där människor vill bo, arbeta och leva. Stockholm är en öppen stad som välkomnar människor från hela världen. Majoriteten av de som flyttar till Stockholm från utlandet kommer från Europa. Från övriga världen kommer flest personer från Indien, Syrien och Kina.

"Personal inom Stockholms stad lyckades, tillsammans med frivilliga ideella organisationer och frivilliga stockholmare, upprätthålla ett bra mottagande för de många människor som kom till vår stad under hösten."

Mot slutet av 2015 ökade antalet människor på flykt som kom till Stockholm. Särskilda insatser vidtogs för att hantera den oväntade situationen. Staden stärkte upp samtliga mottagningsfunktioner, ökade närvaron på centralstationen, öppnade tillfälliga boenden och förstärkte socialtjänstens insatser. Den uppkomna situationen med många människor på flykt har satt press på flera av stadens verksamheter. Detta syns bland annat i överförmyndarnämndens verksamhet genom ökade arvodeskostnader för gode män och personalkostnader kopplade till det ökade antalet ensamkommande barn. Trots den ansträngda situationen kunde staden uppvisa en stark och flexibel orga­ nisation som relativt snabbt anpassade verksamheterna efter det uppkomna läget. Personalens insatser kan inte nog framhävas. Personal inom Stockholms stad lyckades, tillsammans med ideella organisationer och frivilliga stockholmare, upprätthålla ett bra mottagande för de många människor som kom till vår stad under hösten. Under kommande år krävs fortsatta insatser för att möjliggöra etablering i staden och ytterligare satsningar är nödvändiga inom bland annat skola, arbetsmarknad, bostadsbyggande och socialtjänst.

Vi ser att antalet anmälningar och ansökningar om stöd avseende barn och ungdomar ökade under 2015. Det beror delvis på det ökade antalet ensamkommande barn. Barn- och ungdomsenheterna fortsätter att rekrytera socialsekreterare för att hantera det ökade inflödet av ärenden. Fortsatt fokus ligger på det förebyggande arbetet och tidiga insatser för barn och ungdomar. Staden har utsett en barnombudsman, tillsatt en social hållbarhetskommission samt inrättat en fond för sociala investeringar vilket skapar goda förutsättningar för ett systematiskt arbete för jämlika och goda uppväxtvillkor.

Enligt stadens metod för fördjupad kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen visas goda resultat inom områdena måltider, utevistelser och värdegrundsarbete. Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg har antagits under året liksom en strategi för äldreomsorgspersonalen i Stockholms stad.

Antalet barn i stadens förskolor ökar. Samtidigt ser vi att det finns skillnader mellan stadsdelar. I både Rinkeby-Kista och Spånga-­Tensta minskar barnantalet jämfört med tidigare år. I områden med hög nyproduktion av bostäder ökar antalet barn i förskolan. Barnomsorgsgarantin har under året uppfyllts i hela staden och staden fortsätter att bygga ut förskolan för att kunna ta emot nya förskolebarn. Likvärdighet inom förskola och skola har prioriterats högt under året.

Av totalt 90 000 grundskoleelever i staden går 70 000 i en kommunal skola. Det är mycket glädjande att konstatera att det genomsnittliga meritvärdet i årskurs nio har haft en kraftig uppgång under 2015 och är det högsta sedan meritvärdet infördes på 90-­talet. Det finns dock stora skillnader mellan skol­ resultaten utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar. Skillnaden är störst för pojkar och resultaten är lägst generellt för pojkar på skolor med minst gynnsamma socioekonomiska förutsättningar. Fokus på skolans kompensatoriska uppdrag fortsätter att vara centralt i det långsiktiga arbetet med att minska skillnaderna mellan Stockholms skolor.

Liksom i grundskolan är resultatspridningen mellan gymnasieskolorna stor. Ett antal särskilda satsningar har gjorts under året, bland annat Stockholmslyftet i matematik, satsningar för ett attraktivt och hållbart utbildningsutbud och insatser för att höja yrkesprogrammens attraktivitet.

Stockholm presterar bra ur ett internationellt perspektiv när det gäller städers miljömässiga hållbarhet. Exempelvis toppar Stockholm, tillsammans med Köpenhamn, Oslo, Wien och Amsterdam, The European Green City Index som mäter större europeiska städers miljöprestanda och åtagande för att minska framtida miljöpåverkan.

Under 2015 har medel från den så kallade klimatmiljarden börjat tas i anspråk. En miljard kronor är avsatt för att bidra till att minska koldioxidutsläppen och ha hög beredskap för kommande klimatförändringar. Därtill har flera åtgärder för att uppnå kraven i stadens kemikalieplan vidtagits, framförallt med fokus på en giftfri förskola. Stockholms handlingsplan för god vattenstatus beslutades under året och staden har även börjat ställa tuffare krav på miljöhänsyn i sina upphandlingar.

Förslag till Stockholms stads miljöprogram 2016–2019, som flyttar fram positionerna för stadens miljöarbete, har tagits fram under året. Underlag är också framtaget till en ny klimatstrategi för Stockholm som ska precisera åtgärder på kort och lång sikt för att nå målet om ett fossilbränslefritt Stockholm 2040.

"Staden har under året vunnit två internationella priser för sitt arbete."

Staden har under året vunnit två internationella priser för sitt arbete. Stockholms stads fibernät är framtidssäkert och av högsta kvalitet enligt EU som korade Stockholm som vinnare i tävlingen European Broadband Award 2015. Organisationen C40:s pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt gick till Stockholm och Norra Djurgårdsstaden. Priset delades ut under klimatmötet COP21 i Paris där staden var representerad.

Stockholm är en fantastisk stad att leva och verka i. Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla medarbetare som bidrar till Stockholms utveckling. Målet för Stockholm är att vara en ekonomiskt, ekologiskt, socialt och demokratiskt hållbar stad. Ett Stockholm för alla.

 

Karin Wanngårdh och Lars Hårdh
Karin Wanngård, Finansborgarråd och Lars Rådh, Stadsdirektör.